Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

ANUNCI - Drets de l'Ajuntament sobre el camí CP008

ANUNCI

 

Es fa públic que, en data 9 d’abril de 2019 aquesta Alcaldia ha dictat una resolució en virtut de la qual s’incoa expedient d’acció investigadora per a determinar els eventuals drets d’aquest Ajuntament sobre el camí CP008.

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, amb la indicació que qualsevol interessat podrà presentar davant l’Ajuntament les al·legacions que estimi del seu interès, acompanyades dels documents en què les fonamenti, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a aquell en què finalitzi el termini de publicació al tauler d’edictes de l’Ajuntament d’un exemplar del present Butlletí, que estarà exposat durant quinze dies hàbils.

 

La resolució a què fa referència aquesta notificació no és susceptible de cap recurs, pel fet de no ser definitiva en via administrativa, sens perjudici que en pugueu interposar els que considereu convenients.

 

Santes Creus, 9 d’abril de 2019

 

L’alcaldessa

Fina Bartolí Parera