Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Els veïns d’Aiguamúrcia votaran si volen un caixer automàtic a Santes Creus

 

 

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia ha convocat una enquesta en la qual podran votar totes les persones empadronades al municipi més grans de 18 anys sobre la conveniència o no de la instal·lació d’un caixer automàtic a Santes Creus. Els horaris de votació seran els següents i s’haurà de portar un document identificatiu per a poder votar i comprovar l’empadronament:


· Pla de Manlleu: dilluns 12 de febrer, de 10:00 a 12:00 al Local municipal.

· Aiguamúrcia: dimarts 13 de febrer, de 12:00 a 14:00 hores a la Biblioteca (Cafè)

· Les Pobles: dimecres 14 de febrer de 12:00 a 14:00 hores l Consultori mèdic.

· Mas d’en Parés: dijous 15 de febrer de 12:00 a 14:00 al Bar de la Fase 2.

· Santes Creus: de dilluns 12 de febrer a dijous 15, de 9:00 a 14:00 hores i el dilluns 12 de 16:00 a 18:00 hores a les oficines municipals.


L’escrutini de les urnes es farà el divendres 16 de febrer a dos quarts de dues del migdia a les oficines municipals. El conveni complert el trobareu al final d’aquest text.


La Diputació de Tarragona ha escollit Santes Creus com un dels 12 pobles on té intenció d’ajudar-nos en la instal·lació d’un caixer automàtic. Quan fa un temps ens ho va proposar, l’equip de govern no en va tenir cap dubte en dir que ens interessava molt al municipi. En totes les reunions fetes amb els veïns, sobretot de Santes Creus, sempre ha sortit el tema de la necessitat del caixer. Que ha estat una cosa llargament volguda i esperada ningú en pot tenir cap dubte. Però fins ara depenia dels bancs i de la seva iniciativa privada.


En els darrers temps les oficines bancàries han deixat de donar molts serveis i els caixers han passat a ser una eina fonamental per a les persones. És precisament aquí quan sorgeix la iniciativa de la Diputació de Tarragona i del seu organisme de BASE. L’esperit d’aquest servei no és de satisfer el sector turístic sinó d’ajudar a la població, acostant aquestes petites oficines que són ara els caixers a tot tipus de gent, que de pas també podrà obtenir diners en efectiu que és el sentit tradicional que fins fa ben poc tenien els caixers automàtics. És tracta de petites oficines on la gent , sobretot la gent gran que té més dificultats per anar a altres poblacions, pot realitzar molts dels tràmits que es necessiten en el dia a dia.


L’equip de govern de l’Ajuntament va pensar que Santes Creus era el lloc adient, ja que tant els habitants de Les Pobles com de Mas d’en Parés podien baixar amb el transport municipal fins a Santes Creus, cosa que no poden fer als pobles propers on hi ha caixers, que era el lloc on hi havia més empreses que podien necessitar ingressar o fer pagaments, vam pensar que hi havia persones que no conduïen, que hi ha gent gran... Ens va semblar que era un bon servei per al municipi i que de pas seria bo també per a un lloc tan turístic com Santes Creus.


Només 12 caixers a tota la província de Tarragona i hem tingut molta sort de ser escollits, i, de ben segur, si nosaltres renunciem al nostre, ràpidament es trobarà un altra poble que el voldrà. Per experiència Santes Creus ja sap que quan passa un tren i no hi puges, costa molt de tornar-lo a fer passar.


Aquest servei es paga a tres bandes: l’entitat bancària adjudicatària en paga un terç, la Diputació a través de Base en paga un altre i l’Ajuntament ha de pagar un altre terç.

El conveni que s’ha de signar té una durada de 12 anys i a l’Ajuntament li corresponen 2788,5 € anuals, o 232,38 € mensuals. Un cost molt petit per al pressupost de l’Ajuntament, i que no arriba a representar e 0,002 % de les despeses anuals. Segurament serà alguna de les coses subvencionades per l’Ajuntament que beneficiarà a més quantitat de població. És una quantitat molt petita pel nostre Ajuntament.

Són caixers d’última generació , d’aquest que faciliten al ciutadà totes aquelles coses que fins fa ben poc es feien a les oficines bancàries.


 

 

CONVENI IMPLANTACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS

 

 

 

 

REUNITS

 

L’Il·ltre Sr Joan Piñol Mora, amb NIF 39867547Z, diputat de la Diputació de Tarragona i president de BASE-Gestió d'Ingressos, en endavant BASE, amb domicili al C. Pere Martell 2, de Tarragona, assistit pel secretari delegat de l’Organisme, senyor Manel Jardí Boquera.

El Sr/a xxxxx, amb NIF xxxxxxx, alcalde/essa de l’Ajuntament de xxx, amb domicili a xxxx de xxx, assistit pel secretari/a, senyor/axxxxxxx.

El senyor Juan Antonio Alcaraz García, amb NIF 50702332M, Director General de Negoci de l’entitat CAIXABANK,SA, amb domicili al Carrer Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia, segons acredita mitjançant l’escriptura d’apoderament atorgada davant el notari TomásGiménez Duart, el 28 de juny de 2011 amb número de protocol sis-cents cinquanta-quatre.

MANIFESTEN

 

I. Que amb l’objectiu de donar assistència als municipis per tal que mitjançant la implantació de caixers automàtics, els ciutadans, les empreses, els ajuntaments i altres persones interessades tinguin accés als mitjans de pagament per tal de complir amb les obligacions tributàries que els són exigibles, així com altres operacions vinculades, sense necessitat de desplaçar-se a altres localitats BASE i CAIXABANKSA han arribat a un acord sobre les condicions per implantar 12 caixers automàtics.

 

II. Que la implantació efectiva del caixer al municipi de xxxxx precisa de l’acord del corresponent Ajuntament que haurà d’assumir una part dels compromisos i obligacions.

Amb aquests antecedents les parts ACORDEN la implantació del caixer en el municipi que es regirà pes les següents:

 

CLÀUSULES:

 

1. OBJECTE

L’objecte del conveni és l’establiment dels drets, obligacions i resta de condicions que regulen la implantació i el manteniment d’un caixer automàtic al municipi de (nom municipi).

 

2. DURADA DEL CONVENI.

El termini de durada serà de 12 anys, a comptar de la signatura. Aquest termini es determina en atenció a l’amortització de la inversió per adquisició i instal·lació del caixer, que s’associa a la vida útil prevista d’aquest dispositiu.

 

3. ASPECTES ECONÒMICS.

3.1 Determinació de costos.

En la determinació de costos s’han inclòs els relatius al caixer, la instal·lació i del seu manteniment integral durant tota la seva vida útil, calculada per un termini de 12 anys i que es concreta al quadre següent:


 

Anàlisi del costos del projecte d’implantació de caixers automàtics

Concepte Costos

Total període per caixer

Termini

Cost anual/caixer

Caixer F8148

24.000 €

12

2.000 €

Instal·lació

20.000 €

12

1.667 €

Manteniment tècnic

49.200 €

12

4.100 €

Encaix efectiu

7.200 €

12

600 €

Lloguer

0 €

12

0 €

Cost Total

100.400 €

12

8.367 €

 

 

El detall i descripció dels apartats és el següent:

§ Caixer F8148 (Punt Groc): és un caixer automàtic de nova generació, dotat de les últimes tecnologies, equipat amb lector de targetes, mòbils i wearables, amb contactless, i tecnologia de reconeixement de bitllets, entre altres avenços.

§ Instal·lació: comprèn les tasques que s’han de realitzar per efectuar la instal·lació del caixer automàtic en el lloc on s’ubicarà.

§ Manteniment tècnic: aquesta partida inclou totes les activitats desenvolupament pel funcionament correcte del caixer, com són les actualitzacions, reparacions, etc.

§ Encaix efectiu: inclou la càrrega del caixer automàtic de bitllets per a la disposició d’efectiu per part dels clients.

§ Lloguer: en aquest projecte el cost del lloguer és 0 €.

3.2 Finançament despeses

Els costos derivats del compliment de l’objecte del conveni seran assumits a parts iguals entre els tres participants (CAIXABANK SA, BASE i l’Ajuntament).

Tenint en compte els costos calculats a l’apartat anterior, el repartiment d’aquests es distribueix de la següent manera, en termes monetaris:


 

Repartiment del costos del projecte d’implantació de caixers automàtics

Total període per caixer

Termini (anys)

Cost anual/caixer

Cost mensual/

caixer

Cost Total

100.400 €

12

8.367 €

697 €

Cost CAIXABANKSA (33,34%)

33.474 €

12

2.790 €

232,50 €

Cost BASE–Gestió d’ingressos (33,33%)

33.463 €

12

2.788,5 €

232,38 €

Cost Ajuntament (33,33%)

33.463 €

12

2.788,5 €

232,38 €

 

 

3.3. Liquidació i abonament de despeses

CAIXABANKSA facturarà íntegrament a BASE les despeses d’acord amb les previsions del paràgraf anterior per trimestres tancats naturals. A efectes de simplificació del procés de liquidació, BASE també assumirà les despeses que corresponen a l’Ajuntament.

BASE compensarà amb la bestreta ordinària a liquidar a l’Ajuntament l’import suportat per la part municipal de la despesa (232,38 euros/mensuals).


4. GARANTIES.

Les parts acorden no establir cap garantia en compliment dels compromisos del conveni. No obstant, s’hauran d’obligar a respectar la durada i els compromisos assumits per tot el termini de durada.

Si l’Ajuntament o BASE decideix resoldre el conveni haurà d’abonar l’import equivalent a l’amortització pendent de les despeses d’implantació del caixer o caixers (cost del caixer i despeses d’instal·lació), considerant una amortització lineal amb 576 quotes. Si és l’Ajuntament qui resolt serà BASE qui determinarà l’import pendent d’amortitzar i aplicarà la compensació en les quotes per bestreta ordinària.

La part o les parts que no hagin resolt podrà decidir si assumeix la despesa de funcionament de la part que ha decidit resoldre, sense que CAIXABANKSA pugui resoldre el conveni.

Si CAIXABANKSA decideix resoldre el conveni haurà d’indemnitzar a les altres parts amb una quota equivalent a l’import pendent d’amortitzat del caixer. Si per motius tècnics com ara l’obsolescència anticipada del caixer, avaria greu o altres circumstàncies que fan inviable la seva reparació abans del termini de vigència, les parts es posaran d’acord sobre la millor opció per donar continuïtat del servei o bé la seva cancel·lació anticipada sense haver d’abonar les quotes d’amortització pendents.

 

 

5. ASPECTES TÈCNICS.

 

5.1. Instal·lació

CAIXABANKSA instal·larà, a càrrec seu, el caixer automàtic que estarà connectat a la xarxa de caixers d’aquesta entitat. Tots els elements, components i parts del Caixers instal·lat són propietat de CAIXABANK SA.

 

La instal·lació del Caixer es durà a terme a la ubicació següent:

(adreça i localitat)

 

(Si encara no és possible identificar la ubicació es dirà “a determinar per l’Ajuntament prèvia conformitat amb CAIXABANK SA”)

 

A aquests efectes, CAIXABANK SApresentarà prèviament a l’Ajuntament el projecte d'execució de les obres necessàries per a la seva instal·lació, així com per a realitzar en el futur les obres necessàries per a la seva substitució o modificació. CAIXABANKSA no podrà dur a terme cap obra sense l'autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament.

 

Per facilitar les tasques de manteniment dels caixers automàtics, així com per motius de confidencialitat i / o privacitat en l'ús del Caixer, l’Ajuntament es compromet a no fer, directament o a través de tercers, cap instal·lació o ocupació de qualsevol tipus de dispositiu sobre l'àrea de privacitat del Caixer, durant tota la vigència del Contracte. Les dues parts acorden que aquesta àrea comprèn la distància mínima de 1,5 metres de radi des de qualsevol punt del frontal del caixer automàtic.

 

5.2. Condicions de la ubicació.

Les ubicacions dels caixers tindran que complir amb els requisits previs següents:

- Preferiblement a façana, en cas que no sigui factible es valorarà la ubicació en recinte amb accés 24h.

- En el cas de caixers de façana, evitar orientació al sol i facilitar en tot cas retranqueig de 60 cm.

- Preferiblement per garantir el bon servei, facilitar accés 24h a la zona de manteniment del caixer (zona posterior).

- Requeriment dels Mossos d’Esquadra d’existència de càmera filmant l’accés posterior al Caixer.

- Part posterior del caixer comunicada a zona climatitzada.

- Cal garantir accessibilitat dels caixers, els espais han de ser lliures de barreres arquitectòniques.

- El terra / forjat ha permetre suportar el pes del caixer (Aprox, 1.300kg).

- Retolació i banderola a façana.

- Permetre instal·lació línia de dades (ADSL, FIBRA OPTICA O 4G) a càrrec de CAIXABANK SA.

- Subministrament elèctric a càrrec de l’Ajuntament, amb línia independent des del quadre general.

 

5.3. Seguretat.

L’Ajuntament es compromet a garantir la seguretat necessària l'Immoble. A aquests efectes, CAIXABANK SA declara que coneix les actuals mesures de seguretat que l’ajuntament té implantades a l’immoble, i considera que les mateixes són suficients.


I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, a Tarragona el 8 de Febrer de 2018.